Οικονομικά στοιχεία

  • Πρακτικό υπ’ αριθμόν 1/2023 - Της Τακτικής Συνέλευσης των Εταίρων της Εταιρείας «ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» της 10.09.2023 > Εδώ
  • Κατάσταση Αποτελεσμάτων Πολύ Μικρών Οντοτήτων (Β.6) - ΧΡΗΣΗ 2022 (01/01/2022-31/12/2022) >Εδώ
  • ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ - Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων) - Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων - 31ης Δεκεμβρίου 2022 (1/1/2022-31/12/2022) > Εδώ
  • 'Εκθεση διαχειριστή για τη χρήση 01.01.2022 > Εδώ
  • ΧΡΗΣΗ 2022 (01/01/2022-31/12/2022) - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ+Β5_2022 >Εδώ
  • ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_2022,  31-12-2022 >Εδώ