Αεροστρομ

 

Αεροστώμ 70gr και 40gr σε ρολά 10, 50 και 100m κατάλληλο για ασφαλή συσκευασία και μεταφορά.