Τριβίδια

 

Τριβίδια σοβά και τσιμεντοκονίας Εγχώρια Ariston μικρά, μεγάλα, πλάνη, γωνιά πλάνη. Τριβίδια σφουγγάρι και σφουγγάρια πλακάδων.